Inne

Fundusze inwestycyjne a inflacja – jak zabezpieczyć swoje inwestycje?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Fundusze inwestycyjne a inflacja – jak zabezpieczyć swoje inwestycje?

Materiał Partnera

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Wysoka inflacja to okres, gdy oszczędzanie pieniędzy jest trudniejsze niż zwykle. Wymaga nie tylko wiedzy, ale również ostrożności i większego – niż w stabilnych czasach – zaangażowania.

Ilość pieniędzy spoczywających na lokatach bankowych w Polsce jest dowodem, że Polacy nadal najchętniej korzystają z najprostszych form oszczędzania – czyli depozytów bankowych. Zarabiają na nich mniej, niż gdyby korzystali z instrumentów rynku kapitałowego. A w czasach wysokiej realnej inflacji nie tylko mniej zarabiają, ale często wręcz tracą.

Dobrym tego przykładem był rok 2022, gdy – według danych Narodowego Banku Polskiego – inflacja wyniosła 16,6% osiągając najwyższy poziom od 1996 roku, gdy ten wskaźnik był na poziomie 19,9%. Tymczasem w ubiegłym roku, jak obliczył portal Money.pl, średnie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych wyniosło 6,73%. Krótko mówiąc – lokując pieniądze na depozycie bankowym realnie straciliśmy blisko 10%.

Pobić inflację, w jaki sposób?

To dowód, że depozyty bankowe nie są dobrym rozwiązaniem. Lepszym mogą być obligacje – na przykład obligacje skarbowe, które cieszą się opinią bezpiecznego instrumentu, bo ich emitentem jest Skarb Państwa.  W końcu zagrożenie bankructwem państwa jest relatywnie niewielkie, a nawet znikome.

W obligacje można inwestować samodzielnie, ale można też kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują w obligacje skarbowe, często emitowane przez kilka państw. Ta dywersyfikacja co do zasady zwiększa bezpieczeństwo naszej inwestycji i często daje szansę na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu.

Fundusze obligacji korporacyjnych

Dobrym rozwiązaniem mogą być również inwestycje w obligacje korporacyjne. Te papiery wartościowe są emitowane przez spółki i choć uważane są za nieco bardziej ryzykowne od obligacji skarbowych, to jednocześnie dają szansę na wyższy zysk. 

Ważne jednak, aby interesując się funduszami obligacji korporacyjnych sprawdzić jaką fundusz ma politykę. To znaczy przede wszystkim jak dywersyfikuje swój portfel i czy inwestuje w obligacje dużych spółek o dobrej pozycji rynkowej.

Akcje? Ryzykowne, ale z szansami na sukces

Innym rozwiązaniem dla osób oszczędzających pieniądze w okresie inflacji mogą być również fundusze akcyjne. W ich wypadku inwestor ponosi oczywiście większe ryzyko, ale dobra inwestycja w fundusz akcji stwarza szansę na zysk znacząco przekraczający poziom inflacji.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w akcje jest w warunkach inflacji bardziej ryzykowna niż przy stabilnym poziomie cen. Zarządzający polecają więc przede wszystkim akcje spółek o stabilnej pozycji rynkowej, dobrych przepływach gotówki, działających w sektorach zdolnych do przerzucania kosztów na konsumentów. Zastanawiając się nad inwestycją w akcje, warto brać pod uwagę fundusze inwestujące na szerokim rynku oraz fundusze mieszane, których portfel składa się zarówno z akcji, jak i obligacji.

Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestycja w fundusz Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa, a nie w danych aktywach bazowych takich jak akcje spółek lub obligacje skarbowe, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością funduszu.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

 

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*