Człowiek

Jakie Są Zalety Depozytu Notarialnego?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Jakie Są Zalety Depozytu Notarialnego?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Depozyt notarialny — czym jest, ile kosztuje i kiedy warto z niego skorzystać 

Notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego. Udając się do kancelarii notarialnej, możemy zrealizować szereg czynności prawnych. Dzięki jego pomocy możemy na przykład sporządzić umowę intercyzy, przeprowadzić dział spadku czy ustanowić pełnomocnika. Osoby korzystające z usług notariusza mogą dodatkowo skorzystać z instytucji depozytu notarialnego. Skorzystanie z tego rozwiązania przynosi wymierne korzyści każdej ze stron transakcji. Zanim jednak zdecydujemy się zdeponować rzeczy u notariusza, musimy spełnić określone warunki.

Czym jest depozyt notarialny?

Zgodnie z artykułem 108 prawa o notariacie notariusz w ramach wykonywanych obowiązków, ma uprawnienie do przechowania różnego rodzaju papierów wartościowych oraz środków pieniężnych jednakowo w walucie polskiej, jak i obcej — tzw. depozyt notarialny. Jest to instytucja prawna, która zabezpiecza określone prawem środki do momentu przekazania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu. Depozyt notarialny stanowi jedną z najskuteczniejszych metod zabezpieczania różnego rodzaju transakcji. W celu zapewnienia należytej ochrony powierzonych środków notariusz otwiera specjalne konto bankowe. Ustanawiając depozyt notariusz, sporządza protokół w formie aktu notarialnego. Papiery wartościowe czy pieniądze złożone w depozycie może otrzymać jedynie osoba wskazana w protokole bądź jej przedstawiciel prawny.

Co może być przedmiotem depozytu notarialnego?

Depozyt notarialny umożliwia nam bezpieczne deponowanie określonych rzeczy takich jak papiery wartościowe czy pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Przyjmuje formę umowy między osobą składającą depozyt a notariuszem. Aby przyjąć depozyt notarialny, musimy uzyskać zgodę notariusza. Przeznaczeniem pieniędzy będących przedmiotem depozytu notarialnego jest tylko zapłata za konkretną transakcję. Należy pamiętać, że nie mogą pochodzić z nielegalnego źródła lub z pożyczki. Natomiast aby notariusz mógł przechować dokumenty, nie mogą one być w postaci elektronicznej. Z depozytu notarialnego mogą korzystać jednakowo osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

Jakie dane osobowe są potrzebne do sporządzenia protokołu?

Aby sporządzić protokół, notariusz musi mieć nasze dane osobowe. Udając się do kancelarii notarialnej, musimy podać m.in.

 • imiona i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL i obywatelstwo,
 • adres,
 • rodzaj dokumentu tożsamości.

Jakie informacje powinien zawierać protokół?

Protokół powinien być obligatoryjnie sporządzony w formie aktu notarialnego. Musi zawierać dane osoby uprawnionej do jego odbioru. Powinien również zawierać informacje dotyczące warunków, które muszą być spełnione, aby doszło do przekazania depozytu. Ponadto w protokole umieszcza się dokumenty dotyczące wyceny zdeponowanych papierów wartościowych lub środków pieniężnych. Przekazanie depozytu odbywa się w terminie określonym w protokole, przy czym do jego wydania wymagane jest złożenie podpisu przez osobę, która została uprawniona do jego odbioru.

uścisk dłoni
piasupuntongpool/envato.com

Ile kosztuje depozyt notarialny?

Całkowity koszt depozytu notarialnego uzależniony jest od jego przedmiotu. Jeśli do depozytu zamierzamy złożyć środki pieniężne cena takiej usługi, jest ustalana indywidualnie z klientem. Dodatkowo należy jeszcze do niej doliczyć koszty za wypisy aktu, które wynoszą 6 złotych netto za każdą stronę. Koszty przyjęcia dokumentów do depozytu wynoszą:

 • 50 zł netto, za sporządzenie protokołu depozytu,
 • 20 zł netto za każdy miesiąc przechowania dokumentu,
 • 6 zł netto/stronę za wypisy aktu notarialnego.

Kiedy warto skorzystać z depozytu notarialnego?

Z tego rozwiązania mogą przede wszystkim skorzystać osoby, które zamierzają nabyć określoną nieruchomość. Zakup działki lub mieszkania to niezwykle kosztowna inwestycja. Ustanowienie depozytu notarialnego sprawia, że transakcja pomiędzy kupującym a sprzedającym daną nieruchomość jest bezpieczna. Dzięki wcześniejszemu przelewowi środków na konto bankowe prowadzone przez kancelarię notarialną sprzedający otrzymuje gwarancję, że nabywca dysponuje środkami niezbędnymi do uregulowania umówionej ceny zakupu. Z kolei dla kupującego, wpłacenie środków na depozyt notarialny oznacza zwolnienie z obowiązku bezpośredniego przekazania pieniędzy sprzedającemu przed formalnym przejściem własności. W tej sytuacji to notariusz odpowiedzialny jest za transfer środków do sprzedającego.

Wykorzystanie depozytu notarialnego minimalizuje również ryzyko zapłaty podrobionymi banknotami, gdyż cała operacja finansowa odbywa się w formie bezgotówkowej. Należy pamiętać, że notariusz może przyjąć środki pieniężne na przechowanie wyłącznie, gdy są one zapłatą za konkretne czynności notarialne. Przykładowo depozyt notarialny możemy ustanowić gdy:

 • podpisujemy umowę o podział majątku wspólnego,
 • podpisujemy umowę o podział majątku spadkowego,
 • podpisujemy umowę o zniesienie współwłasności.

Czy depozyt notarialny jest bezpieczny?

Depozyt notarialny jest bezpiecznym rozwiązaniem. Środki finansowe przekazywane na depozyt są kierowane na specjalny rachunek bankowy kancelarii notarialnej, co wyklucza fizyczne przechowywanie gotówki przez notariusza. Cały proces wpłaty depozytu jest udokumentowany przez protokół depozytu, który jest sporządzany przez notariusza w formie aktu notarialnego. Co więcej, depozyt notarialny jest w pełni chroniony przed potencjalnym zajęciem na podstawie jakichkolwiek roszczeń. Wypłata środków sprzedającemu jest możliwa wyłącznie po wypełnieniu przez niego kryteriów określonych w umowie depozytowej.

Sprzedający może być spokojny, wiedząc, że potencjalny nabywca dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi, aby sfinalizować transakcję. Dodatkowo jest świadomy warunków, które muszą zostać spełnione, aby środki zostały mu przekazane. Z drugiej strony, kupujący ma pewność, że przekazane środki zostaną dostarczone sprzedającemu tylko po zrealizowaniu określonych warunków, na przykład po przekazaniu mu tytułu własności do nieruchomości. Depozyt notarialny znajduje szczególne zastosowanie w transakcjach zakupu nieruchomości bez udziału finansowania bankowego, oferując solidne zabezpieczenie wykonania umowy.

Czy komornik może zająć depozyt notarialny?

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, środki zgromadzone na depozycie notarialnym, przechowywane na kontach bankowych prowadzonych przez notariuszy, nie podlegają egzekucji komorniczej. W sytuacji, gdyby notariusz znalazłby się w stanie upadłości lub gdyby jego konta bankowe zostały poddane zajęciu przez komornika, środki zgromadzone na koncie depozytowym pozostają w pełni chronione. Komornik nie ma prawa do zajęcia żadnej kwoty z tego konta. Konto depozytowe jest więc całkowicie zabezpieczone przed tego rodzaju działaniami, gwarantując ochronę zgromadzonych na nim środków.

Podsumowanie

Depozyt notarialny jest to narzędzie, dzięki któremu możemy dodatkowo zabezpieczyć daną transakcję. Dzięki tej instytucji prawnej sprzedający uzyskuje gwarancję, że druga strona umowy posiada niezbędne środki potrzebne do jej realizacji. Z kolei dla kupującego, depozyt stanowi gwarancję, że płatność zostanie dokonana tylko po spełnieniu wszystkich formalności. Wydanie depozytu następuje tylko za pokwitowaniem. Mechanizm ten nie tylko chroni przed ryzykiem niewykonania umowy, ale także minimalizuje możliwość oszustwa, zapewniając całkowitą bezgotówkową transakcję pozbawioną ryzyka zapłaty fałszywymi banknotami. Z tego typu rozwiązania mogą odpłatnie skorzystać osoby korzystające z usług notariusza. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*